байшингийн цахилгаан болон цахилгаан тоног төхөөрөмж